Społeczna rola edukacji w perspektywie lokalnej i globalnej...

To  temat sesji zorganizowanej w dniu 14 października 2015r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Krzeszowicach. Obchodzony tego dnia w Polsce Dzień Edukacji Narodowej każdego roku skłania do refleksji nad edukacją oraz jej znaczeniem we współczesnym świecie. Bieżący rok, który dla Liceum jest rokiem jubileuszu  70-lecia istnienia, stanowił szczególną okoliczność. Gościliśmy wielu znakomitych gości, wśród których znaleźli się Starosta Krakowski pan Józef Krzyworzeka, Wicestarosta pan Wojciech Pałka, pani Wanda Brześcińska Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Krakowie, Burmistrz Miasta i Gminy Krzeszowice pan Wacław Gregorczyk, pan Robert Chochół Przewodniczący Komisji Edukacji Gminy Krzeszowice, dr Magdalena Kowalska – Musiał oraz dr Artur Figurski prodziekani WSZiB w Krakowie, pan dr Marek Banach Kierownik Katedry Profilaktyki Problemów Społecznych Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, pan Maciej Taraday doktorant Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak również przedstawiciele rodziny Potockich- pani Krystyna Jadwiga Bnińska-Jędrzejowicz i pan Jan Stanisław Potocki.

Spotkanie rozpoczęło się uroczystością ślubowania uczniów rozpoczynających naukę w Liceum w Krzeszowicach. Przedstawiciele klas pierwszych złożyli ślubowanie, a z rąk pani dyrektor Alicji Milczarek otrzymali tarcze szkolne, nieodłączny element stroju galowego uczniów Liceum. Na treść sesji w znacznej mierze złożyły się refleksje absolwentów Liceum. Pierwszy z nich  pan  doktor Marek Banach, Kierownik Katedry Profilaktyki Problemów Społecznych Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, poruszył problem roli edukacji w przeciwdziałaniu społecznemu wykluczeniu. Z kolei  doktorant Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie pana Maciej Taraday przybliżył uczestnikom spotkania zagadnienia Edukacyjnej Wartości Dodanej jako formy pomiaru efektywności procesu kształcenia. O społecznym wymiarze edukacji realizowanej na terenie Powiatu Krakowskiego mówił Starosta Krakowski, Pan Józef Krzyworzeka. Pan Robert Chochół,  Przewodniczący Komisji Edukacji Gminy Krzeszowice, przedstawił wybrane aspekty funkcjonowania oświaty na terenie Gminy Krzeszowice. Głos zabrali również doktor Artur Figurski prodziekan WSZiB oraz pani Wanda Brześcińska, Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty.

Na zakończenie spotkania w obecności pani Krystyny Jadwigi Bnińskiej-Jędrzejowicz oraz pana Jana Stanisława Potockiego, Józef Krzyworzeka Starosta Krakowski wraz z Wojciechem Pałką Wicestarostą odsłonili umieszczoną na frontonie budynku LO tablicę upamiętniającą rodzinę Potockich – historycznych fundatorów budynku nabytego przez Starostwo Powiatowe, w którym od początku swojego istnienia mieści się Liceum.

W refleksji o edukacji nie sposób pominąć historycznej perspektywy - kontekstu XVIII- wiecznego kryzysu państwa. Powstaje wówczas założone w 1740 roku z inicjatywy Stanisława Konarskiego – Collegium Nobilium. Szkoła Rycerska jako inicjatywa króla Stanisława Augusta Poniatowskiego rozpocznie swoją działalność w 1765 roku. W dramatycznych okolicznościach pierwszego rozbioru zostanie utworzona Komisja Edukacji Narodowej, a następnie wspierające jej działalność - Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych. Wszystkie te inicjatywy były  wyrazem przekonania, że poprzez właściwą edukację, łączącą aktualną wiedzę naukową z kształtowaniem postaw obywatelskich oraz poczuciem obowiązku w służbie publicznej, skutecznie przyczynią się do odbudowy państwa. Odbudowy, która w pierwszej kolejności musi dokonać się w sferze mentalnej jego obywateli.

Czas rozbiorów, długa walka z polityką wynarodowienia, okres okupacji niemieckiej i sowieckiej potwierdziły zasadność tych oczekiwań i skuteczność budowania tożsamości narodowej w oparciu o edukację, znaczenie potencjału intelektualnego społeczeństwa dla jego wszechstronnego rozwoju.

Niestety, powszechnie znane stwierdzenie, iż edukacja stanowi najlepszą inwestycję, jest w takim samym stopniu akceptowane, co niedoceniane.

Dzisiaj nadal przed wieloma społecznościami na całym Globie Ziemskim stoją różne wyzwania wynikające z poszukiwania sprawiedliwości społecznej, potrzeby przemian kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych, rozwojowych. Wyrażamy przekonanie, iż edukacja jest jednym z najważniejszych instrumentów tych zmian. Jesteśmy zaszczyceni uczestnictwem w tak ważnym procesie.

Danuta Kasperczyk

 

Fot. Marian Lewicki