„ERASMUS +” w krzeszowickim Liceum

Program „ERASMUS+” to unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu.  Zakłada zwiększenie intensywności i zakresu europejskiej współpracy między szkołami.  Program ma także wywrzeć pozytywny i trwały wpływ na praktyki w obszarach kształcenia.

 „ERASMUS +”  jest realizowany od 2014 r., zakończy się w 2020 r.

Jego międzynarodowy wymiar służy wspieraniu zewnętrznych działań Unii, w tym jej celów rozwojowych poprzez współpracę Unii z państwami partnerskimi.

Celem  programu jest podniesienie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności; doskonałości innowacyjnej i umiędzynarodowienia instytucji edukacyjnych i szkoleniowych; wspieranie tworzenia i rozpowszechniania wiedzy o europejskim obszarze uczenia się przez całe życie; wspieranie modernizacji systemów kształcenia i szkolenia; poprawa nauczania i uczenia się języków oraz promowanie szerokiej różnorodności językowej Unii i świadomości międzykulturowej. W ramach Programu realizowane są następujące akcje: mobilność edukacyjna osób; współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk oraz wsparcie w reformowaniu polityk oświatowych.

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Krzeszowicach przystąpiło  do projektu we wrześniu 2019. Do grudnia 2020 roku realizować będzie Program: „Obce, lecz znajome – języki jako zjednoczone stany świadomości europejskiej”.

 Zadaniem tego programu: jest poprawa znajomości języków obcych wśród nauczycieli, podwyższenie atrakcyjności oferty edukacyjnej i jakości nauczania języków obcych, poprawa warunków rozwoju ucznia - wzmocnienie postaw opartych na wiedzy o kulturze, znajomości języków i współpracy międzynarodowej.

W Projekcie uczestniczy siedmiu nauczycieli różnych przedmiotów. Biorą oni udział w kursach nauki języka angielskiego, włoskiego i hiszpańskiego, w ramach których  podnoszą swoje kompetencje językowe.  Kursy te pozwolą im także lepiej poznać kulturę, historię, tradycje i obyczaje krajów, w których będą się odbywać. Szkolenia językowe odbędą się w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Irlandii i Włoszech.

 Zdobyte w czasie wyjazdów umiejętności językowe, organizacyjne i metodyczne nauczyciele wykorzystają w procesie nauczania z zastosowaniem Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) w dydaktyce. W ramach aktywności związanej z wykorzystaniem platformy internetowej eTwinning nauczyciele rozwiną umiejętności w zakresie współpracy z innymi szkołami.  Przyczyni się to do zwiększenia obecności szkoły w kształceniu online, poprzez poznanie metod i technik nauczania języków obcych na odległość. Wpłynie to na zwiększenie oferty edukacyjnej, efektywność kształcenia językowego oraz zwiększenie kontaktów i możliwościami wymiany międzynarodowej kadry i uczniów w ramach kolejnych projektów.   

W ramach projektu zaplanowano cykl spotkań dla młodzieży promujących odwiedzane kraje, wystawę fotograficzną promującą świadomość międzykulturową. Będziemy ponadto kontynuować w szkole wydarzenia o europejskim charakterze – Dzień Języków Europejskich, Dzień św. Patryka. 

Mamy nadzieję że udział w Projekcie zaowocuje wieloma pozytywnymi doświadczeniami edukacyjnymi, licznymi kontaktami, i przyczyni się do wzrostu kompetencji językowych i komunikacyjnych, zdobycia wiedzy o kulturze i tradycjach innych krajów,   poszanowania różnorodności, świadomości międzykulturowej oraz współpracy międzynarodowej.

 

                                                                    Barbara Banach