Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym dla absolwentów gimnazjum

Zarządzenie nr 3/2019

Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Krzeszowicach z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Krzeszowicach do przeprowadzenia rekrutacji do Liceum na rok szkolny 2019/2020

  Na podstawie art. 367 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586) oraz zarządzenia Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia  2019 r. nr 10/19, zarządzam, co następuje:

§1

 1. W przypadku przeliczenia na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu;
 1. celującym – przyznaje się po 18 punktów
 2. bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów
 3. dobrym – przyznaje się po 14 punktów
 4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów
 5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
 1. Za świadectwo ukończenia gimnazjum w wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
 2. Przeliczenia na punkty kryteriów za osiągnięcia w konkursach, zawodach wiedzy, turniejach w tym artystycznych i sportowych dokonuje się w następujący sposób:

1)uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a)tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,

b)tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,

c)tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów;

2)uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:

a)tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,

b)tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 4 punkty,

c)tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty;

3)uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a)dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,

b)dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,

c)dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,

d)tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,

e)tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,

f)tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty;

4)uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:

a)dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,

b)dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,

c)dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 5 punktów,

d)tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,

e)tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty,

f)tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2 punkty;

5)uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a)międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,

      b)krajowym - przyznaje się 3 punkty,

c)wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,

d)powiatowym - przyznaje się 1 punkt.

4. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie wymienione na       świadectwie ukończenia gimnazjum przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że  maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

5. W przypadku przeliczenia na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

§2

 1. Ustala się następujące przedmioty, z których uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny będą przeliczane na punkty w procesie rekrutacyjnym:
 1. Oddział A – klasa humanistyczna – język polski, matematyka, historia, wos
 2. Oddział B – klasa językowa – j. polski, matematyka, geografia, j. angielski
 3. Oddział C – klasa matematyczno-techniczna – język polski, matematyka, geografia, fizyka
 4. Oddział D – klasa biologiczno - chemiczna – język polski, matematyka, biologia, chemia.  

§3

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.