System rekrutacji Elektronicznej

Szkoła korzytysta z systemu rekrutacji elektronicznej www.e-omikron.pl

Terminarz

Data Zdarzenie
 

ETAPY DZIAŁAŃ RODZICÓW/KANDYDATÓW W  REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2018/2019 DO KLAS PIERWSZYCH LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH (DLA MŁODZIEŻY), TECHNIKÓW ORAZ BRANŻOWYCH SZKÓŁ I STOPNIA PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ KRAKÓW/POWIAT KRAKOWSKI

Kandydaci ze szkół nieobjętych informatycznym systemem rekrutacyjnym logują się do sytemu korzystając jedynie z numeru PESEL.

Kandydaci mają możliwość składania wniosków o przyjęcie do dowolnej liczby szkół, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne.

od 23 kwietnia

od godz. 8:00 

do 11 czerwca 

do godz. 15:00 

I. Etap - złożenie wniosku o przyjęcie

Rodzice/kandydaci wypełniają wniosek na stronie systemu elektronicznej rekrutacji (https://krakow.e-omikron.pl) lub wypełniają odręcznie formularz pobrany z systemu rekrutacyjnego lub uzyskany w szkołach, które korzystają z systemu.

Wypełniony wniosek należy wydrukować (jeżeli kandydat wypełnił go w systemie), podpisać i złożyć w szkole pierwszego wyboru (jeżeli kandydat wypełniając wniosek zaznaczy, że spełnia dodatkowe kryterium powinien dołączyć do składanego wniosku odpowiedni dokument potwierdzający spełnianie danego kryterium – informacja o tym jaki dokument należy dołączyć jest zawarta we wniosku).

11 czerwca 

godz. 15:00 

Zakończenie możliwości składania wniosków o przyjęcie do szkoły 

od 22 czerwca 

do 26 czerwca 
do godz. 1500

II. Etap – uzupełniania wniosku

Rodzice/kandydaci uzupełniają wniosek o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, które składają w szkole pierwszego wyboru

UWAGA!!! Rodzice/kandydaci mogą sprawdzić w systemie poprawność wprowadzonych danych i status wniosku (czy jest potwierdzony w systemie przez szkołę pierwszego wyboru). W sytuacji zauważenia błędu należy informację o tym przekazać do szkoły pierwszego wyboru do 27 czerwca 2018 r. do godz. 15.00.

29 czerwca 

o godz. 1200

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Kandydaci mają również dostęp w systemie do informacji o wynikach postępowania kwalifikacyjnego.

od 29 czerwca 
od godz. 1200
do 3 lipca 

do godz. 1500

Wydawanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowań na badania lekarskie kandydatom zakwalifikowanym do przyjęcia, po złożeniu przez nich oświadczeń o wyborze danej szkoły.

od 29 czerwca 

od godz. 8:00

do 9 lipca 
do godz. 1500

III. Etap - potwierdzenie woli podjęcia nauki

Składanie oryginałów świadectw i zaświadczeń o wyniku egzaminu gimnazjalnego do szkoły, do której kandydat się zakwalifikowałcelem potwierdzenia woli podjęcia w niej nauki.

UWAGA !!!Nie dotyczy to kandydatów, którzy na wcześniejszym etapie złożyli już oryginały ww. dokumentów. W szkołach prowadzących kształcenie zawodowe składane jest ponadto zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

10 lipca 
o godz. 1200

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne  listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.

 

Po ogłoszeniu list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w szkołach dysponujących wolnymi miejscami rozpoczyna się postępowanie uzupełniające, które nie będzie prowadzone przy wykorzystaniu informatycznego systemu rekrutacyjnego. 

Informacja o wolnych miejscach w szkołach będzie dostępna w systemie omikron.