„Edukacja jest najpotężniejszą bronią, której można użyć, by zmienić świat”

Okres wakacji jest dobrym momentem na refleksję o minionym roku szkolnym i racjonalne planowanie pracy na kolejny rok. Działania, które zostały ocenione jako szczególnie efektywne wyznaczą  perspektywy dalszej pracy. Spośród wielu inicjatyw edukacyjnych realizowanych w Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Krzeszowicach, w roku szkolnym 2013/2014, szczególnie satysfakcjonującym okazał się program klasy patronackiej Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W zakresie dydaktyki matematyki od wielu lat z powodzeniem realizowany jest program „Roku zerowego” Akademii Górniczo Hutniczej. Edukacja humanistyczna nie posiadała takiego wsparcia aż do 17 marca 2014 r., kiedy to zostało podpisane porozumienie między dr. hab. Robertem Kłosowiczem prof. UJ, Dyrektorem Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, a mgr Alicją Milczarek Dyrektorem LO. Patronat INPiSM  UJ stwarza wiele nowych możliwości w zakresie edukacji humanistycznej, ponadto stanowi duże wyróżnienie dla szkoły (spośród liceów krakowskich patronatem objęte zostało tylko I i V LO).

Współpraca została zainaugurowana wykładem prof. Roberta Kłosowicza pt: „Państwa dysfunkcyjne i ich destabilizujący wpływ na stosunki międzynarodowe”. W kolejnych tygodniach młodzież uczestniczyła w dwugodzinnych blokach wykładowo- warsztatowych o szerokim spektrum tematycznym: 

10.04. -  zajęcia prowadzone przez  dr.  Macieja  Miżejewskiego nt.  Rola mediów w polityce państwa,

23.04. –  zajęcia prowadzone przez  dr. Piotra Bajora nt. Bezpieczeństwo Polski w kontekście członkostwa w NATO,

15.05. – Warsztaty dziennikarskie  i Lekcja języka włoskiego prowadzona przez dr. Macieja  Miżejewskiego,

10.06. – zajęcia prowadzone przez  mgr. Wojciecha Łyska nt. Krym w polityce mocarstw.

Intensywnie prowadzona od kilku lat kampania  promująca  szkolnictwo zawodowe oraz  realizowane w tym zakresie inwestycje, programy finansowane z EFS, zaowocowały zmianą społecznej perspektywy patrzenia na edukację licealną. Te działania w słusznej sprawie, jaką jest dbałość o właściwy prestiż i poziom edukacji zawodowej, stają się jednak coraz bardziej asymetryczne w odniesieniu do edukacji o charakterze ogólnokształcącym. Szczególnie dotyczy to pomniejszania wartości edukacji humanistycznej. Traktując aktualne tendencje na rynku pracy, jako główną przesłankę polityki oświatowej i wyznacznik  indywidualnych aspiracji, zapominamy o złotej zasadzie środka i istnieniu innych fundamentalnych dla rozwoju współczesnej cywilizacji perspektyw edukacyjnych. Poza  rozwojem techniki, ekspansją nowych technologii, dyktatem ekonomii i polityki, potrzebujemy głębokiej wiedzy o nas samych. Zrozumienia dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości społecznej, refleksji chroniącej przed manipulacją, twórczego rozwijania duchowego dorobku minionych pokoleń, nowego odczytywania i tworzenia kodów kulturowych, pielęgnowania wartości, symboli, które od stuleci kształtowały naszą - także narodową tożsamość. Potrzebujemy edukacji, która stwarza szeroką perspektywę zdobywania wykształcenia, którego nie można utożsamiać tyko z kwalifikacjami zawodowymi. Edukacja humanistyczna poza wielokierunkową stymulacją osobistego rozwoju intelektualnego, dostarczaniem szerokiej wiedzy merytorycznej,  bardzo dobrze przygotowuje do największego wyzwania naszych czasów jakim jest konieczność permanentnej edukacji i  wielokrotnej zmiany zawodu, współdziałania w zmieniających się grupach społecznych.  Najważniejszymi nabywanymi kompetencjami są: umiejętność wyszukiwania, analizowania, przekształcania  różnych źródeł informacji, oraz umiejętności komunikacyjne. W opinii Manuela Castellsa (hiszpańskiego socjologa), społeczeństwo informacyjne jako społeczeństwo poprzemysłowe cechuje fakt, iż „…wiedza i dystrybucja informacji przybierają na znaczeniu jako kluczowe źródło władzy, prestiżu i bogactwa. Ludzie zatrudnieni w najwyżej rozwiniętych państwach częściej mają dzisiaj do czynienia z różnymi formami informacji: tekstami, sygnałami, symbolami, obrazami niż z energią czy materią. […] Informacja w społeczeństwie współczesnym nie tylko stała się towarem, ale także towarem najważniejszym, którego znaczenie wciąż rośnie.” Brak dostępu do informacji, nieumiejętność skorzystania z niej, jej przetworzenia, stanowi przyczynę społecznego i ekonomicznego wykluczenia.

Zacytowane w tytule słowa Nelsona Mandeli, są ważnym przesłaniem. Edukacja powinna odpowiadać na istniejące potrzeby, ale także kreować przyszłą jakościowo lepszą rzeczywistość we wszystkich sferach życia społecznego. Jest najlepszą inwestycją sięgającą daleko  w przyszłość. Założyciel Akademii Krakowskiej – król Kazimierz Wielki, jako władca miał i aspiracje i dalekosiężną wizję. Zainwestował w niedochodową inwestycję, która w wielowiekowej perspektywie  istnienia państwa przyniosła i przynosi nieocenione korzyści.

W nowym roku szkolnym będziemy kontynuować i rozwijać dobrą praktykę współpracy z Instytutem Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, stwarzając  młodzieży możliwość uczenia się od  najlepszych.

 

                                                                                                 

 

                                                                               Danuta  Kasperczyk

                                                                    (Koordynator  odpowiedzialny za współpracę ze strony LO)

 

Szczegółowa informacja o tematyce wszystkich realizowanych zajęć jest dostępna na stronie szkoły WWW.lo.krzeszowice.net.pl  w zakładce: Klasa patronacka UJ

  „Sieci współpracy i samokształcenia. Teoria i praktyka” pod red.  Danuty Elsner , Rozdz. 2. Janusz Żmijski, Sieć jako fenomen społeczny naszych czasów s. 43 Wydawnictwo ABC a Wolters kluwer business