Nauczanie zdalne od 19 pażdziernika 2020 r.

                   ROZPORZĄDZENIEMINISTRA EDUKACJINARODOWEJ1)

z dnia ................................... 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) zarządza się, co następuje:§ 1.W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz.1389) wprowadza się następujące zmiany:1) w § 1:a) w ust. 1 po wyrazie „COVID-19” dodaje się wyrazy „ , z zastrzeżeniem § 1a, § 1b i § 2b”,b) uchyla się ust. 3;2) po § 1 dodaje się § 1a i § 1b w brzmieniu:„§ 1a. Od dnia 19 października 2020 r. ogranicza się w całości funkcjonowanie publicznych i niepublicznych:szkół ponadpodstawowych, szkół podstawowych dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego, w powiatach znajdujących się w obszarze czerwonym, określonych w wykazie stanowiącym załącznik do przepisów wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.2))...

https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna-i-hybrydowa-w-szkolach-pona...

Do czasu pozostania powiatu krakowskiego w strefie czerwonej nauka w Liceum odbywać się będzie zdalnie z wykorzystaniem platformy Office 365+ zgodnie z planem lekcji każdej klasy.

Uczniwie obowiązkowo logują się na poszczególne lekcje, nauczyciel sprawdza obecność, realizowana jest podstawa programowa kształenia z poszczególnych przedmiotów.

Wszelnie nieobecności nauczycieli odnotowywane są jak zwykle w dzienniku elektronicznym.

Życzę wszystkim dużo zdrowia, cierpliwości i determinacji w dążeniu do osiągania celów.

Dyrektor Liceum

Alicja Milczarek