WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w szkole

w czasie zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2

Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Krzeszowicach

  1. Od 18 maja 2020 r. na terenie szkoły odbywać się będą zajęcia rewalidacyjne, pomoc psych. pedagogiczna, od 1 czerwca 2020 r. na terenie szkoły będą odbywać się konsultacje indywidualne lub grupowe dla uczniów wg. podanego harmonogramu, od 8 czerwca 2020 r. matury pisemne wg. odrębnego harmonogramu.
  2. Do szkoły mogą wchodzić tylko pracownicy szkoły, uczniowie i osoby wcześniej umówione, które mają zakryte usta i nos za pomocą maseczki lub w inny skuteczny sposób,
  3. Uczeń wchodząc na teren szkoły stosuje się do następujących zasad:

– informuje nauczycieli o swojej obecności na konsultacjach w danym dniu, jeśli umówił się na konsultacje, a nie zamierza jednak w nich wziąć udziału, również powiadamia nauczyciela,

- na konsultacje do szkoły może zgłosić się tylko uczeń zdrowy, którego rodzina jest zdrowa i nie przebywa nikt na kwarantannie, z własnym zestawem podręczników i środków piśmienniczych,

- zakrywa usta i nos, dezynfekuje dłonie dostępnymi przy drzwiach środkami, nie podaje ręki, nie dotyka oczu, ust i nosa, używa rękawiczek jednorazowych, jeśli istnieje taka potrzeba,

- zachowuje dystans 2m między osobami, unika skupisk ludzkich, zasłaniaj twarz podczas kichania czy kasłania,

- oddając książki do biblioteki: zostawia je na wyznaczonym do tego celu stoliku, na książce zapisuje swoje imię i nazwisko, klasę i bieżącą datę oddania książki, jeśli chce skorzystać z biblioteki pamięta, iż wewnątrz pomieszczenia może znajdować się tylko jedna osoba z zakrytymi ustami i nosem, zakłada rękawiczki, dopiero jak ta osoba opuści pomieszczenie biblioteki może wejść następna,

- godziny otwarcia biblioteki: środa i czwartek od godziny 8.00 do 15.00,

- w sali podczas konsultacji może przebywać max. 12 osób, tak aby na każdego ucznia przypadało min.4 m2; siadaj w co drugiej ławce, a na maturze przy stoliku z wylosowanym numerem

- podczas wychodzenia z sali nie grupuj sięprzy drzwiach, wychodzimy pojedynczo nadal zachowując dystans, również na korytarzu, w toalecie,

- nie korzystajz szatni,

- na rękach poniżej łokci nie należy nosić ozdób, pierścionków, zegarków i bransoletek,

- myj ręce wodą z mydłem tak często, jak to będzie potrzebne,

- wyrzucaj zużyte jednorazowych środków ochrony osobistej do zamykanych koszy,

- podczas zajęć obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych, a podczas egzaminu maturalnego telefonów i innych urządzeń elektronicznych nie wolno wnosić do sal egzaminacyjnych,

  1. W przypadku nagłego pogorszenia się stanu zdrowia, zaobserwowania objawów chorobowych, podczas przebywania na terenie szkoły, niezwłocznie poinformuj o tym nauczyciela lub pracownika szkoły, dyrektora szkoły, który zapewni odizolowanie od pozostałych osób i poinformowanie specjalnych służb sanitarnych,
  2. W czasie konsultacji, egzaminu należy wietrzyć salę minimum co godzinę,
  3. Wszystkie powierzchnie użytkowe w szkole są na bieżąco utrzymywane w czystości, regularnie dezynfekowane, szczególnie blaty stolików, siedziska krzeseł i oparcia, klamki, poręcze, włączniki światła, sprzęt do rehabilitacji, klawiatury, myszki,
  4. Drzwi sal lekcyjnych przed przyjściem do nich, jak też w czasie zajęć/egzaminów zostają otwarte przez cały czas przebywania w nich nauczycieli i uczniów.
  5. W czasie przebywania na terenie szkoły w czasie trwania konsultacjami i egzaminów oraz między egzaminami,  możliwe będzie korzystanie z jednej wydzielonej sali – sala nr 4,  w której również należy zachować dystans społeczny – odległość min. 2 m od osoby.
  6. W przypadku wszelkich wątpliwości jak należy się zachować, czy zachowane sa wszelkie reguły bezpieczeństwa dotyczące ochrony przed zakażeniem obowiązują wszystkich pracowników i uczniów wytyczne opublikowane przez MEN, CKE, GIS. W tym wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2020 r., Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół, Rekomendacje dotyczące organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.