„Oblicza Dialogu. Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju”

Pragniemy ponownie zachęcić do przystąpienia placówek oświatowych do V już edycji projektu edukacyjno – wychowawczego „Oblicza Dialogu. Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju”prowadzonego przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. Hasło obecnej edycji:  Instytut jest samorządową jednostką kultury. Misją instytucji jest zachowanie i promowanie dziedzictwa, które pozostawił po sobie Ojciec Święty Jan Paweł II oraz dialog między religiami i kulturami. W ramach cyklicznej działalności Instytut realizuje duże projekty edukacyjne, kulturalne i naukowe. Organizatorzy Instytutu to Województwo Małopolskie, Miasto Kraków oraz Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”.

Projekt adresowany jest do starszych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jego głównym celem proponowanego projektu jest stworzenie płaszczyzny porozumienia na rzecz dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego, promowanie działań i postaw otwartych na inne kultury i religie, zwalczających stereotypy, skierowanych na poznawanie i współistnienie z drugim człowiekiem. Jest to kontynuacja procesu dialogu zapoczątkowanego już na Soborze Watykańskim II, prowadzonego podczas spotkań w Asyżu od 1984 roku oraz twórczo rozwijanego przez  cały pontyfikat Świętego Jana Pawła II.

Realizacja każdej kolejnej edycji projektu odbywa się w terminie październik – maj każdego kolejnego roku szkolnego. Projekt realizują szkolne zespoły uczniowskie pod opieką nauczyciela/koordynatora powołanego przez dyrektora szkoły. Zebrane materiały dotyczące hasła każdej kolejnej edycji (w postaci organizacji konkursów, wystaw wewnątrzszkolnych a także tworzenie filmów, prac literackich, projektów multimedialnych, spektakli, pokazów, materiałów poglądowych, folderów, albumów i wszelkich innych materiałów)  umieszczane są na wspólnie tworzonej stronie internetowej projektu: www.obliczadialogu.pl. W takcie trwania każdej edycji projektu można korzystać z oferty warsztatowej proponowanej przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie: „Oblicza Dialogu”.
Info na stronach instytutu: www.idmjp2.pl, www.obliczadialogu.pl oraz pod numerem telefonu: 12 422 03 44, adres mailowy: obliczadialogu@idmjp2.pl

Każda kolejna edycja kończy się przyznaniem szkole (spełniającej wymogi projektu), certyfikatu Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju,  rok… Każdą kolejną edycję projektu traktuje się jako zamkniętą całość. W związku z powyższym placówki oświatowe będące wcześniej uczestnikami projektu, mogą w następnym roku przystępować do realizacji kolejnej edycji i otrzymać nowy certyfikat. 

Tematyka obecnej  -V edycji, 2017/18:

„W sferze sacrum. Rola sztuki religijnej w kulturze”